• Materialen
  • Zaal
  • Koen Ottenhof
  • Muziek
  • Michelle Schouten-Schoenmaker
  • Groepsfoto

Toptalent gezocht!

De OnderwijsTopTalentPrijs is bestemd voor talentvolle startende leerkrachten in basis- en voortgezet onderwijs. De uitreiking is in Nijmegen (Nationale Onderwijsstad 2017/2018) op 5 oktober 2017.

Meld je nu aan

Jori Videc

Fontys Lerarenopleiding (geschiedenis) Sittard
Persoonlijke historische verhalen kunnen leerlingen helpen om abstracte leerstof concreet te maken, waardoor ze ‘hoe het vroeger geweest moet zijn’ beter voor zich kunnen zien en de stof hen langer bijblijft.

Datzelfde geldt volgens de theorie voor een bezoek aan een historisch museum. Het doel van dit onderzoek was in kaart te brengen welk effect de persoonlijke soldatenverhalen in combinatie met een bezoek aan Oorlogsmuseum Eyewitness in Beek gehad hebben op de motivatie, de kennis en de leerresultaten van Havo-3 leerlingen. Gekeken wordt dus of de theorie in dezen gelijk heeft. Het onderzoek is uitgevoerd op het Grotiuscollege te Heerlen. De door mijzelf geschreven soldatenverhalen waarmee de leerlingen van de experimentele groep gewerkt hebben, gaan over fictieve soldaten uit de Tweede Wereldoorlog. Voor het verkrijgen van onderzoeksgegevens is gebruik gemaakt van enquêtes, toetsen en woordspinnen. De resultaten van dit onderzoek maken inzichtelijk (1) in hoeverre de persoonlijke soldatenverhalen een effectief vakdidactisch hulpmiddel gebleken zijn en (2) of het museumbezoek het voorspelde motivatieverhogende effect gehad heeft. Uit de verkregen onderzoeksresultaten blijkt dat beide positieve effecten gehad hebben op de kennis, de leerresultaten en de motivatie.