• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

Update i.v.m. coronacrisis

de OnderwijsTopTalentPrijs  WORDT doorgeschoven naar 2021. 

Het is door de coronacrisis onmogelijk dit jaar de prijs op een goede manier te organiseren. De volgende uitreiking is dan begin oktober 2021 in Amersfoort, Nationale Onderwijsstad. Vragen: kees@nationaleonderwijsweek.nl 

 

Annemiek Schotman (Hogeschool Saxion (APO), Deventer)

Ik heb onderzocht in hoeverre breinkennis bijdraagt aan een growth mindset van leerlingen in groep 4 van de stageschool op het gebied van rekenen. Voorafgaand aan de rekenles heb ik een aantal korte lesjes gegeven over de werking van het brein, om aldus leerlingen kennis daarvan bij te brengen. Met behulp van veel verschillend materiaal heb ik een eigen lessenserie ontworpen die aansluit bij de belevingswereld van deze leerlingen. Aan de hand van een voor- en nameting kan geconcludeerd worden dat breinkennis daadwerkelijk invloed heeft op de mindset en leerlingen uit deze groep meer op groei gericht gedrag laten zien tijdens de rekenlessen.

Ivo Rinia (Stenden Hogeschool, Pabo Leeuwarden)

Mijn project staat in het teken van cultureel bewustzijn van leerlingen in Leeuwarden. Ik heb onderzoek gedaan naar drie verschillende pijlers en dat vormgegeven in een lespakket. In het lespakket wordt aandacht besteed aan Leeuwarden als vestingstad, Oranjes in Leeuwarden en Pelgrimeren. Deze pijlers zijn bestudeerd en ik heb ook onderzoek gedaan naar verschillende leerstijlen die verwerkt zijn in het lespakket: Meervoudige Intelligentie door Howard Gardner en de leerstijlen van Kolb. Om het cultureel bewustzijn te meten heb ik twee verschillende onderzoeksinstrumenten ontworpen waarbij dat bewustzijn inzichtelijk wordt.

Eva Mul (Hogeschool Inholland, Pabo Alkmaar)

Ik heb een hulpmiddel ontworpen voor de leerkracht van groep 8B van de stageschool om met kinderen te reflecteren op hun leerproces. Het is opgesteld aan de hand van de aanpak ‘Evalueren om te leren’. In het ontwerp krijgt reflecteren een vorm door het voeren van gesprekken met kinderen over hun leerproces. Juist door te praten worden kinderen zich namelijk bewust van dat leerproces. Omdat ook kinderen uit de groepen 6 en 7 bij het onderzoek betrokken zijn geweest kan het onderwijsontwerp, eventueel na vervolgonderzoek en bijstelling, ook ingezet worden in andere groepen en op andere scholen.

Hanneke Kooij-de Bode (Hogeschool Inholland, Pabo Den Haag)

Met mijn onderzoek wilde ik meer inzicht verkrijgen in het leesgedrag van de leerlingen in groep 4. Ik
heb onderzocht of er relaties zijn tussen de leesmotivatie, de technische leesvaardigheid, het
leesklimaat thuis en het leesbegrip van de leerlingen, zodat het leesonderwijs beter afgestemd kan
worden op de behoeften van de leerlingen. Afstemming kan zowel op individueel niveau als op
groepsniveau plaatsvinden en is gericht op de afzonderlijk factoren (bijv. leesklimaat thuis) of juist
een combinatie hiervan (bijv. leesmotivatie en leesbegrip). Behalve kennis over het leesgedrag in de
onderzochte groep 4 biedt mijn onderzoek een overzichtelijke methodiek om in een groep het
leesgedrag van leerlingen systematisch in beeld te brengen. De kennis die dit oplevert kan gebruikt
worden in groepsplannen, zowel om het beeld van het leesgedrag van leerlingen te onderbouwen en
completer te maken, als om effectiever met het leesgedrag van de leerlingen om te gaan.

Renske Hummelink (Iselinge Hogeschool, IJsselgroep, Doetinchem)

Ik heb onderzocht op welke manieren Engels onderwijs gegeven kan worden aan kinderen in de onderbouw van het primair onderwijs, aansluitend bij de leefwereld van kinderen en de theorieën over vreemdetaalverwerving. Ik heb in de praktijk bekeken aan welke ontwerpcriteria aanvullend onderwijsmateriaal Engels voor groep 1/2 moet voldoen, zodat leerlingen hier zelfsturend mee aan de slag kunnen en het aansluit bij de wensen van de onderbouwleerkrachten en de inhoud van het vak Engels in groep 3.

Tabitha Heijmans (Fontys Hogeschool Kind&Educatie, Den Bosch)

Doel van mijn project was het ontwikkelen van een portfolio dat past bij de behoeften van de leerkrachten van Leergroep I (6/7 jaar) en eigenaarschap en betrokkenheid bij leerlingen verbetert. Het project bestaat uit een praktijkonderzoek en twee bijgevoegde aanbevelingen. Ik heb onderzoek  gedaan naar  portfolio’ s, eigenaarschap,  betrokkenheid en de rol van de leerkracht, met name bij het stimuleren van zelfregulatie. Daarna heb ik een portfolio ontworpen op basis van theorie en resultaten van interviews met betrokkenen. Er is een pilot uitgevoerd waar een aangepast portfolio uit is voortgekomen en een hulpwijzer voor de leerkrachten.

Noor Groenendijk (Hogeschool Leiden, Vrijeschool Pabo)

Mijn project omvat het verbeteren van de sociale vaardigheden van een klas uit het speciaal onderwijs, het aanpassen van een lessenreeks sova voor deze kinderen en het reflecteren hierop. Hierdoor is een werkzame en onderbouwde lessenreeks ontstaan voor sociale vaardigheidstraining voor speciaal basisonderwijs, aansluitend bij de pedagogie en methodiek van de vrijeschool.

De lessenreeks helpt de kinderen bij het opbouwen van gevoel van competentie, en het ontwikkelen van relatievermogen en stimuleert hun autonomie in het leerproces sociale vaardigheden. Hierdoor ontstaat een beter leef- en leerklimaat. Het project heeft geleid tot brede toepassing van deze training op de school in het huidige schooljaar.

Stephanie Govert (Avans Hogeschool, Breda)

Als procesbegeleider heb ik een experimenteel Lesson Study-traject opgezet, dat ik samen met drie mede-vierdejaarsstudenten heb doorlopen. Na afloop van iedere bijeenkomst keken we schriftelijk terug op de procesbegeleiding, de opbrengsten en het verloop van de bijeenkomst. Daarnaast heb ik pabodocenten gevraagd naar hun ervaringen met het begeleiden van studenten. Tenslotte hebben de drie deelnemers en een controlegroep, bestaande uit acht vierdejaarsstudenten, aan het einde van de Lesson Study een vragenlijst ingevuld om een eventueel effect op de theorie-praktijkkoppeling en onderzoekende houding kwantitatief te meten. De resultaten uit deze drie bronnen zijn gebundeld tot een advies voor de pabo Avans over de invulling van de rol van de procesbegeleider opdat deze studenten in staat stelt om de theorie aan de praktijk te verbinden.

Saskia Fontaine (Katholieke Pabo Zwolle)

Ik heb een ontwerpgericht onderzoek uitgevoerd in groep 4, gericht op het bieden van een extra stimulans aan de intrinsieke leesmotivatie bij het stillezen. De theorie toont aan dat het van belang is om het kiezen van leesmateriaal, het lezen van leesmateriaal en het reflecteren op leesmateriaal te ondersteunen. Belangrijke aspecten van het uiteindelijk project waren een handleiding met vragenkaarten om het formele boekgesprek te ondersteunen, vragenkaarten voor de informele boekgesprekken, een boek met reflectieve opdrachten, het kiezen van een eigen plek om te lezen en het bijhouden van een ‘leestipsbord’.

Annick Fleddérus (Stenden Hogeschool, Pabo Assen)

Wat voor effect heeft het plaatsen van een nieuw element in de speel/leeromgeving op het buitenspeelplein op de betrokkenheid van de kinderen en het speelgedrag? Dat heb ik onderzocht bij leerlingen uit groep 1/2a van de stageschool. Voor de nieuwe speel/leeromgeving is een modderkeuken ontworpen. Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat na het plaatsen van de modderkeuken de betrokkenheid van de kinderen sterk is toegenomen. Ook is er een positief effect op het speelgedrag. Er is tijdens het spelen met de modderkeuken meer sociaal gedrag geobserveerd.

Dirk Everse (Marnix Academie, Pabo Utrecht)

Ik probeer bij leerlingen uit de bovenbouw een growth mindset te realiseren door ze te laten samenwerken en gebruik te leren maken van elkaars sterke punten. De kinderen hebben gekeken naar heden, verleden en toekomst en binnen die setting bouwproblemen opgelost. Dit deden zij door een nederzetting te bouwen voor het Trechterbekervolk, hedendaagse bouwproblemen te tackelen en zich te richten op een missie naar Mars. Bij het analyseren, ontwerpen en construeren hebben zij per opvolgend project nieuwe uitdagingen gekregen op het gebied van analyse en constructie. Bij de twee laatste bouwopdrachten hebben de leerlingen hun werk ook gepresenteerd. Bij het derde is de presentatie beoordeeld door middel van een rubrics door zowel klasgenoten als docenten.

Kirsten van Buuren (Hogeschool Inholland, Pabo Dordrecht)

Opbrengstgericht werken is bewust, cyclisch en systematisch werken met als doel het hoogst mogelijke resultaat te behalen. Daarnaast wordt daarmee het verbeteren van de leerresultaten bedoeld door afstemming van het onderwijsleerproces op de kenmerken van de leerlingenpopulatie. Ten behoeve van mijn afstudeerscriptie heb ik onderzoek gedaan met als doel kennis te verwerven over de didactiek van begrijpend lezen, waarmee de leerkrachten van de stageschool opbrengstgericht kunnen gaan werken aan begrijpend lezen in groep 4 tot en met groep 8. In het theoretische deel van het onderzoek wordt het begrip begrijpend lezen omschreven. Vervolgens is er het begrip nader bestudeerd.

Lydia Bikker (Christelijke Hogeschool Ede)

In mijn derde jaar pabo volgde ik de minor Educational Designer. Mijn stageschool wil het eigenaarschap van kinderen vergroten. Door het eigenaarschap leren kinderen zelf keuzes maken, hierdoor zal het onderwijs betekenisvoller voor hen zijn en kunnen leerlingen zelf hun doelen bepalen. Zo worden ze ook bewust van hun eigen talenten en die van anderen. Door middel van een literatuurstudie en vooronderzoek heb ik een portfolio met handleiding voor de leerkracht ontworpen en uitgevoerd. Aan de hand van dit portfolio kan de leerling persoonlijke leerdoelen opstellen, waardoor het eigenaarschap van de leerling in groep 8 wordt versterkt.

Ruud Beijers (Hogeschool De Kempel, Helmond)

Mijn onderzoek is gericht op de rol van de leerkracht tijdens een reeks muzieklessen waarin kinderen in groepen grotendeels zelfstandig een muzikale compositie bedenken en deze ook uitvoeren. Belangrijk zijn de kaders waarbinnen de opdracht moet worden uitgevoerd en de momenten van begeleiding door de leerkracht. Kinderen krijgen binnen hun groepje een rol toegewezen die ervoor zorgt dat iedereen op een bepaalde manier verantwoordelijk is binnen het proces. De gemaakte composities worden aan de rest van de klas gepresenteerd. 

Jens Beimans (Fontys Hogeschool Kind & Educatie, Eindhoven)

Mijn onderzoek richt zich op de begeleidende rol van de leerkracht tijdens het aanbieden van metacognitieve vaardigheden en houdt zich bezig met cruciale leerkrachtvaardigheden die nodig zijn tijdens het aanleren hiervan. De algemene onderzoeksvraag luidt: ‘Op welke wijze spreken leerkrachten van basisschool X de metacognitieve vaardigheden van leerlingen aan tijdens zelfstandige werkmomenten?’ Een van de belangrijkste aanbevelingen is het ontwikkelen van structureel ‘modelen’ tijdens de instructie. Het advies dat hieruit volgt is het leren leren zichtbaar maken. Volgens Hattie en Timperley (2007) draagt visuele ondersteuning bij aan de helderheid van de activiteit.

Groesjenjka van Beek (Hogeschool van Amsterdam, Pabo)

Ten behoeve van mijn afstudeerscriptie heb ik een probleemanalytisch onderzoek gedaan. Onderdeel daarvan zijn zowel een literatuurstudie als een praktijkonderzoek. Dit praktijkonderzoek richt zich op de ervaringsgerichte dialoog op een basisschool. Dit is een van de drie praktijkprincipes uit het ervaringsgericht onderwijs. De school is van oorsprong een jenaplanschool, maar maakt sinds 1995 ook gebruik van de theorie van het ervaringsgericht onderwijs. Men wil de toepassing van de ervaringsgerichte dialoog intensiveren. Dit onderzoek heeft de huidige en gewenste situatie rondom dit praktijkprincipe in kaart gebracht en op basis daarvan heb ik de school een advies gegeven.