• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

Update i.v.m. coronacrisis

de OnderwijsTopTalentPrijs  WORDT doorgeschoven naar 2021. 

Het is door de coronacrisis onmogelijk dit jaar de prijs op een goede manier te organiseren. De volgende uitreiking is dan begin oktober 2021 in Amersfoort, Nationale Onderwijsstad. Vragen: kees@nationaleonderwijsweek.nl 

 

Monica Silva Tsvetanova, Ernst ’t Hart, Hugo Bruggeman, Ka Yu Man, Rafik el Jouhri en Tom Ronda (Hogeschool van Amsterdam: FOO, Vak: Economie)

Als docent is onze primaire taak het overbrengen van onze vakkennis op de leerlingen en dat doen we allemaal op een eigen manier. Echter, wat we gemeen hebben is dat we graag willen dat de leerling plezier heeft in leren en de dingen onthoudt die we aanleren. Games kunnen de motivatie vergroten en verbetering versterken. Leerlingen moeten aanwijzingen vinden, hun economische kennis combineren, vaardigheden toepassen, de rekenmachines gebruiken (die ze eerst moeten vinden..), alles om uiteindelijk voor het einde van het lesuur naar buiten te kunnen komen. In dit verslag staan onze voorbereiding, theoretische onderbouwing, invulling en reflectie op een door ons gehouden escaperoomexperiment.

Elles Ruigrok (Hogeschool van Amsterdam: FOO, Vak: Wiskunde)

Mijn LIO-praktijkonderzoek/scriptie heeft als hoofdvraag: ‘Hoe ervaren de brugklasleerlingen en wiskundedocenten van het Han Fortmann het werken met de digitale methode van Getal & Ruimte in de les, gecombineerd met werken met pen-en-papier?’. Ik wil hun ervaringen met betrekking tot de combinatie werken met de gedigitaliseerde varianten van de opgaven en werken ‘met pen-en-papier’ bij wiskunde weten. Voor- en nadelen komen uitvoerig aan de orde.

Marc Penders (TU/E School of Education: Eindhoven, Vak: Scheikunde)

Het ingezonden project betreft een coherente lessenserie bestaande uit vier lessen over het onderwerp ‘Redoxchemie’ waarbij de volgende leselementen aan bod komen: de eerste les is gebaseerd op Flipping the classroom, de tweede les is ontwikkeld met de nadruk op differentiatie, de derde les is gebaseerd op onderzoekend leren met behulp van een applet over elektrolyse, de vierde les beslaat een eigen ontwikkeld practicum (gebaseerd op literatuur), waarbij leerlingen met spullen vrij verkrijgbaar in de supermarkt een werkende batterij maken.

Petronella Pawiroredjo-van der Weide (Hogeschool van Amsterdam: FOO, Vak: Engels)

Er wordt tot op heden weinig aandacht besteed aan het ontwikkelen van het empathisch vermogen binnen de opleiding mbo-verpleegkundige niveau 4. Het lezen van literaire teksten kan echter leiden tot veranderingen in ons sociaal inzicht. Ook SLO geeft aan dat literatuuronderwijs een belangrijke waarde heeft voor burgerschapsvorming. Denk bijvoorbeeld aan het verbreden van de sociale en culturele horizon. Daarom heb ik onderzocht wat het effect is van literatuuronderwijs op het empathisch vermogen van de studenten Verpleegkunde.

Kirsten Oosterom (TU/E School of Education: Eindhoven, Vak: Wiskunde)

In 2015 is een nieuw examenprogramma in werking getreden voor het vak wiskunde B op het vwo, waarbinnen er minder aandacht is voor het leren redeneren en bewijzen. Door middel van literatuuranalyse, een uitgebreide tekstanalyse, lesobservaties en interviews met leerlingen heb ik de mogelijkheden onderzocht om te leren redeneren en bewijzen binnen het nieuwe examenprogramma. In het onderzoek heb ik vijf beperkende factoren gevonden. Op basis daarvan heb ik aanbevelingen geschreven voor de lespraktijk.

Daniëlle Nieuwstraten (Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Vak: Scheikunde)

Het door mij ontwikkeld lesmateriaal is een animatie-instructieles, binnen een PowerPoint animatie-omgeving. Het lesmateriaal is bedoeld om de leerling in het derde leerjaar zelfstandig in de les of thuis mee aan de gang te laten gaan. Het moet aansluiten bij de leerling – activerend van aard zijn – en aanvullend zijn op het NOVA-scheikunde lesmateriaal. Er is bewust gekozen om in PowerPoint te werken, zodat leerlingen binnen het product meer vrijheid hebben de animatie en vorm naar hun leerstijl en behoefte te manipuleren. Hierdoor wordt het een product op maat in meerdere leersituaties en niveaus.

Ilse Maessen (TU/E School of Education, Eindhoven, Vak: O&O)

Mijn inzending is het portfolio dat ik tot nu toe opgebouwd heb voor het Technasium. Het bestaat uit talloze projecten binnen de vijf thema’s die volgens mij essentieel zijn voor de ideale leeromgeving binnen het Technasium. Deze thema’s zijn: 1. Uitdagende en relevante projecten in een authentieke context 2. Goede begeleiding en het inspelen op de behoeftes van de leerlingen 3. Het monitoren van de gezamenlijke ontwikkeling van leerlingen 4. Het faciliteren van de juiste tools 5. Het delen van kennis binnen en buiten de school.

Gijs Leenders en Roosje van der NatU(niversiteit van Utrecht: Graduate School of Teaching, Vak: Nederlands)

Voor ons onderzoek hebben we drie verschillende lessenseries ontwikkeld en ten opzichte van elkaar getoetst: een lessenserie gericht op leesvaardigheid, een gericht op schrijfvaardigheid en een geïntegreerde lessenserie van zowel lees- als schrijfvaardigheid. Alle drie zijn ze toegespitst op de strategieën voorkennis activeren en tekststructuren vatten. Uit de resultaten blijkt dat leerlingen in alle lessenseries significant vooruitgaan. Zwakke leerlingen zijn het meest gebaat bij geïntegreerd onderwijs, terwijl de sterke leerlingen het meest profiteren van geïsoleerd leesvaardigheidsonderwijs. In de discussie geven we hiervoor mogelijke verklaringen.

Daniël de Jong (Rijksuniversiteit Groningen: Lerarenopleiding, Vak: Frans)

In een wereld waarin meertalige, multitalige of hypertalige vaardigheden met de dag belangrijker worden is het van belang om tot een onderwijssysteem te komen waarin meerdere (school)talen tot hun recht komen, maar ook onderling samenwerken. In een bijgevoegd verslag wordt aan de hand van docentinterviews, leerlinginterviews, en didactische theorie een voorbeeld gegeven van een samenwerking tussen schooltalen op lesinhoudelijk niveau. Deze illustratieve samenwerking is gebruikt om tot algemene aanbevelingen over samenwerking in het talenonderwijs te komen.

Nadie Janssen (Tilburg University: Lerarenopleiding (ULT), Vak: Nederlands)

Ik heb onderzocht in hoeverre observerend leren kan leiden tot betere prestaties binnen het creatieve schrijfdomein. Vier vwo-leerlingen zijn aan de slag gegaan met het schrijven van een ingezonden brief, waarbij ze aan de hand van videofragmenten te zien krijgen hoe een ‘coping model’ dit proces aanpakt. De leerlingen krijgen twee videofragmenten te zien: één waarop een model brainstormt met behulp van een mindmap en één waarop het model de ingezonden brief schrijft. Uit de resultaten is gebleken dat observerend leren leidt tot positieve effecten op het brainstorm- en schrijfproces. De leerlingen maken na afloop van de lessenreeks significant uitgebreidere en creatievere mindmaps. Ook schreven zij significant beter gestructureerde en inhoudelijk creatievere brieven.

Robin Jacobi (Zuyd Hogeschool Maastricht: Fine Art & Design in Education, Vak: Beeldende Vorming)

Mijn onderzoek focust zich op het fenomeen opbrengstgericht maatwerk. Opbrengstgericht werken is specifiek gericht op het verbeteren van onderwijskwaliteit. Tegenwoordig willen middelbare scholen wereldwijd dat hun onderwijs beter aan gaat sluiten bij de behoeften en talenten van individuele leerlingen. Het onderzoek focust zich op de implementeerbaarheid van opbrengstgericht werken binnen het vak beeldende vorming. Voor dit kunstpedagogisch en didactisch onderzoek heb ik gewerkt met twee groepen, de interventie- en de controlegroep. Alle leerlingen in dit onderzoek zitten in de tweede klas mavo.

Myriam Hemsteede (Rijksuniversiteit Groningen: Lerarenopleiding, Vak: Biologie)

Voor mijn eindopdracht van de lerarenopleiding Biologie heb ik een lessenserie ontworpen en onderbouwd. De lessenserie is bedoeld voor 5 vwo en bevat drie lessen, een toetsing en een beoordelingsmodel. Het uitgangspunt voor de lessenserie is het concept ‘DNA-replicatie’. Het overkoepelende leerdoel van de lessenserie is ruime, evenwichtige en reflectieve oordeelsvorming over een concrete actuele casus waarbij DNA-replicatie in de context geplaatst is van nieuwe moleculair genetische technieken.

Yaël Duindam (Universiteit van Utrecht, Graduate School of Teaching Vak: Aardrijkskunde)

Mijn project is een zelfontworpen lesmodule (twee opeenvolgende lessen) voor leerlingen in de derde klas. De module heeft als thema beeldvorming van ‘onbekende gebieden’ op de wereld en heeft als doel hen aan het denken te zetten over hun eigen beeldvorming van ‘alles wat men niet kent’ en deze in de toekomst te leren overdenken en nuanceren. Als voorbeeld wordt het land Colombia onder de loep genomen, hetgeen zij daarna zelf toepassen op Myanmar. Er wordt gebruik gemaakt van recente nieuwsberichten, actuele veiligheidsadviezen van Buitenlandse Zaken, een diversiteit aan activerende werkvormen en een constructivistische insteek, voortbouwend op de achtergrond van iedere individuele leerling.

Kim van den Broek (Tilburg University, Lerarenopleiding (ULT) Vak: Economie)

Het resultaat van mijn onderzoek is een stappenplan dat leerlingen kunnen gebruiken bij het oefenen met procentrekenen. Het geeft hen inzicht in hoe ze een bepaalde vraag stapsgewijs moeten aanpakken. Leerlingen worden onder andere geholpen bij het kiezen van een effectieve formule bij een bepaalde vraag en vervolgens wordt duidelijk welke getallen zij op welke plaats in de formule in moeten vullen. Tevens is er een controlestap opgenomen. Het uiteindelijke doel is dat leerlingen het stappenplan automatiseren. Om hen hierbij te helpen zijn er twee versies van het stappenplan.

Josien Boetje (Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes Vak: Spaans)

Een veelgehoorde klacht van docenten vreemde talen is dat leerlingen aan het eind van hun schoolcarrière maar mondjesmaat in staat zijn de behandelde vocabulaire toe te passen in communicatie. Ik heb een woordencompetitie ontwikkeld waarmee woordjes op een cyclische manier aangeleerd en getoetst worden. Hiertoe is in de app Memrise een cursus opgezet via de spaced repetition methode. Hiernaast heb ik wekelijks in de les een quiz afgenomen via Google Forms. Zowel met de quiz als met Memrise kunnen leerlingen punten verdienen waarmee ze (gedeeltelijke) vrijstelling kunnen krijgen voor de eerstvolgende toets. De score wordt bijgehouden op een scorebord dat voor de leerlingen permanent online zichtbaar is.

Mirte van Beusekom (Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Academie Beeldende Vorming)

Mijn project Alle begin is moeilijk makkelijk gaat over creatieve blokkades en het zoeken naar mogelijke oplossingen om deze blokkades te doorbreken of te voorkomen, om zo het creatieve proces te bevorderen. Dit vraagstuk heb ik onderzocht aan de hand van een literatuurstudie en actieonderzoek. Creatieve blokkades hebben waarschijnlijk een diepere achtergrond, zoals faalangst. Daarnaast blijkt dat kunst zowel overweldigend kan zijn als inspirerend. Een inspirerend startpunt en een veilige leeromgeving, waarbinnen ruimte is om fouten te maken, zijn belangrijk. Daarnaast hebben leerlingen meer baat bij een beeldende activiteit die niet te beperkend is.