• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

Update i.v.m. coronacrisis

de OnderwijsTopTalentPrijs  WORDT doorgeschoven naar 2021. 

Het is door de coronacrisis onmogelijk dit jaar de prijs op een goede manier te organiseren. De volgende uitreiking is dan begin oktober 2021 in Amersfoort, Nationale Onderwijsstad. Vragen: kees@nationaleonderwijsweek.nl 

 

Suzanne Schenkel - van der Oest, Fontys lerarenopleiding Tilburg

De aanleiding voor mijn onderzoek zijn de resultaten op het gebied van leesvaardigheid. De leesvaardigheid op mijn stageschool wordt gezien als een groot probleem, de leerlingen scoren bij het vak Nederlands gemiddeld een 5.4. Ook bij de overige vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis en biologie is leesvaardigheid een belangrijke vaardigheid. De hiaten die worden ervaren op het gebied van leesvaardigheid leidden tot de volgende onderzoeksvraag: ‘Op welke wijze kan het tekstbegrip van leerlingen uit klas drie kader verbeterd worden bij het vak Nederlands, zodat zij minimaal niveau 2F beheersen? Naar aanleiding van mijn onderzoek hiernaar heb ik lessen ontworpen met activerende werkvormen om leerlingen actief deel te laten nemen aan de les. Lessen die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen om ze meer te motiveren voor het vak Nederlands. Geïntegreerd onderwijs om binnen een les aandacht te besteden aan de verschillende onderdelen binnen het vak Nederlands. Het doel? De aankomende studenten motiveren en enthousiasmeren voor het docentschap.

Mike van Santvoort, Eindhoven School of Education (TU/e)

De aanleiding voor mijn project was de constatering dat het huidige middelbare wiskudneonderwijs focust op slechte weinig takken van wiskunde, hierdoor krijgen leerlingen een beperkt beeld van het vakgebied. Daarnaast is er een hoge tijdsdruk in het onderwijk. Daarom heb ik een bundel lesvoorbereidingen met lesideeën ontwikkeld die leerlingen in één les kunnen introduceren tot een tak van wiskunde die niet in het reguliere onderwijs aangesneden wordt, opdat zij een breder beeld van wiskunde hebben wanneer zij de universiteit betreden. Daarnaast heb ik een manier ontwikkeld voor het scheiden van procedurele verwerkingen en conceptueel begrip in de reguliere lessen. Dit heeft als doel meer tijd vrij te maken voor korte, activerende samenwerkingsactiviteiten tussen leerlingen. Met deze inrichtingsmethode is er meer tijd om de middelen binnen de school écht in te zetten, terwijl de missende onderdelen in het onderwijs nog steeds thuis gevonden kunnen worden.

Ivo Klap, Michiel Remmelzwaal, Hugo Castricum & Rafael Straayer, Hogeschool van Amsterdam

Ons doel was het ontwikkelen van een vakoverstijgend project dat zich richt op het combineren van vakken binnen de doelstellingen van de mens- en maatschappijvakken. Een tweede doel hierbij was het inzetten van vernieuwende digitale middelen om het leren interactiever en aantrekkelijker te maken. Het ontwikkelde project bestaat uit een excursiemiddag en een projectdag: de excursie is naar een instelling die duurzaamheid beoogd (denk aan: kringloop, recycling of waterzuivering), de projectdag wordt door de leerlingen overwegend digitaal gedaan op een tablet in de klas en in de school (een eigen laptop of door de school gefaciliteerde computers, alleen internettoegang is een vereiste). In een google classroom zijn alle opdrachten van te voren klaar gezet door de docent. De opdrachten worden dus digitaal aangereikt en beantwoord. Vragen stellen kan via de digitale omgeving, maar ook live aan de docent. Alle bevindingen worden uiteindelijk verwerkt door het in groepen uitwerken van stellingen, waarna de leerlingen aan het einde van de dag met elkaar in ‘debat’ of in ‘klassengesprek’ gaan om hun bevindingen te delen. Hierbij leren ze ook dat je op een onderwerp van mening kunt verschillen en dat je voor verschillende meningen goede, inhoudelijke argumenten kunt verzinnen.

Bernice d’Anjou, Eindhoven School of Education (TU/e)

Ik heb een gesprekstool ontwikkeld die bij het vak Onderzoeken en Ontwerpen (O&O) kan worden gebruikt. Dit kan een middel zijn voor het  ondersteunen van mentale last van docenten bij het controleren van werkhouding en resultaten van leerlingen tijdens digitale lessen. De resultaten van deze grootschalige studie zijn beschreven en gepubliceerd op een internationale conferentie. Daarbij heb ik een bèta-technische lessenserie  ontwikkeld en geïmplementeerd voor Engineers Without Borders in Mozambique.

Silvie Schetters, Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Tijdens de lessen van het door Sylvie ontwikkelde lespakket werken de leerlingen in een levensechte context aan hun taak. Er is gekozen om op een convergente manier te differentiëren. Het lesdoel is voor ieder van de leerlingen dus steeds dezelfde. In het ontwerpproces is nagedacht over een manier om de stof aan te bieden waarbij tevens gedifferentieerd kan worden in de opdrachten die die de leerlingen uitvoeren. Het lespakket is ontworpen in de vorm van een menukaart; alle leerlingen eten hetzelfde voorgerecht en dessert, zodat de lessenreeks altijd centraal start en met dezelfde lesdoelcontrole eindigt, maar eten niet hetzelfde hoofdgerecht. Als de lessituatie het toelaat, zullen groepen regelmatig ook kunnen kiezen uit verschillende extra gerechten. Het klaslokaal wordt in een gedifferentieerde lesweek omgetoverd tot restaurant. Er wordt gewerkt met menukaarten, een chefkok en obers.

Miriam van Stapele, Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes

Mirian heeft een programma voor de reguliere lessen wiskunde van leerjaar 1 en 2 van de Vrije School Leerroute opgezet, dat aansluit bij de niveaus vmbo-tl, havo en vwo. Het programma is gestoeld op Getal & Ruimte, maar ieder hoofdstuk bevat eigen gemaakt materiaal om het creatieve denkvermogen van de leerlingen te stimuleren en het onderwijs meer aan te laten sluiten bij de huidige tijdsgeest; de leerlingen maken zelf werkstukken en het programma bevat diverse puzzels en spellen om hen te motiveren en hun oplossingsvermogen te stimuleren. Daarnaast leren de leerlingen enkele ICT vaardigheden (denk aan werken met Excel).

Het programma is digitaal beschikbaar (ook voor de docenten). Online staat per hoofdstuk en per les welke leerdoelen centraal staan. Daarnaast bevat de digitale omgeving filmpjes (zelfgemaakt en van anderen); dit maakt flipping the classroom mogelijk, zodat er op school meer tijd is voor projecten. Ook is er extra online oefenmateriaal (zelfgemaakt en verwijzingen naar diverse bestaande sites) te vinden.

Bas Trompert, Universiteit van Amsterdam, ILO

Het eindpaper van Bas beschrijft zijn onderzoek naar het samenstellen van een praktische handleiding voor het gebruik van Virtual Reality (VR) in de klas kan zodat het voor docenten makkelijker wordt om VR-technieken in te zetten. De handleiding is tot stand gekomen met behulp van de input van verschillende experts. Daarnaast heeft hij een Grassrootssubsidie van de UvA mogen ontvangen, hierdoor konden verschillende VR-brillen worden aangeschaft om mee te experimenteren. Het eindresultaat van dit onderzoek is de website: www.AKmetVR.wordpress.com.

Sander van Weert, Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Sander heeft tijdens zijn stage een herontwerp gemaakt voor de regielijn waarin studenten van de politieacademie begeleid worden door hun docenten. Daarbij heeft hij laten zien dat het geven van peerfeedback op interpersoonlijk gedrag van groepsleden zorgt voor een betere samenwerking, communicatie, tevredenheid en motivatie. Dit zorgt indirect voor een betere groepsvorming. “Als docent Omgangskunde vind ik het belangrijk dat de studenten en de docent een sterke band opbouwen.’’

Lotte van der Voort, TU/E School of Education, Eindhoven

Lotte heeft in haar havo 4 klas een nieuwe lesmethode ontwikkeld en uitgeprobeerd waarbij leerlinggestuurd leren centraal staat. Het idee achter deze lesmethode is dat doordat leerlingen meer invloed hebben op zowel de manier waarop alsmede op wat zij leren, zij gemotiveerder zijn om in de lessen te werken en het leerrendement van de lessen tevens hoger is. De nieuwe lesmethode eist wel een hogere mate van zelfstandigheid van de leerling. Omdat de lesmethode leerlinggestuurd is, is de mening en input van leerlingen in de ontwikkeling van de methode erg belangrijk. Tijdens de duur van dit project is de lesmethode dan ook aangepast op basis van hun input.

Susan Ketelaars, ICLON Leiden

“Ik leer altijd kei-goed voor de toets, maar dan worden er hele rare dingen gevraagd en dan snap ik er niets meer van.” Deze leerlinguitspraak zette Susan aan het denken: hoe maak ik leerlingen duidelijk dat leren meer is dan stampen? Onthouden en begrijpen is echt iets anders dan kennis kunnen toepassen en inzicht. Toen haar leerlingen daarvan uiteindelijk overtuigd waren, kon ze zichrichten op het vullen van hun gereedschapskist met activerende strategieen en moderne vaardigheden. Hiermee zoeken ze het zelf maar uit (dat kunnen ze)! En onderweg raakte haar gereedschapskist met docentvaardigheden ook aardig gevuld.

Timothy Cnossen, Rijksuniversiteit Groningen, Lerarenopleiding

Timothy heeft er voor gekozen om een leerlijn argumenteren te ontwikkelen. De focus ligt hierbij zowel op het filosofisch onderzoeken van wat een ‘argument’ eigenlijk is of zou moeten zijn, als op het ontwikkelen van de vaardigheid argumenteren. Uit de ontwikkelde leerlijn wordt zijn visie op het vak duidelijk. Hij vind het belangrijk dat de stof aansluit bij de leerlingen en hun leren zichtbaar maakt, maar ook filosofisch gedegen in elkaar zit. Hij heeft de leerlijn zelf uitgeprobeerd tijdens zijn stage, waar een aantal gedegen eindproducten van leerlngen uit zijn voortgekomen.