• Onderwijstoptalentprijs Home 01
 • Onderwijstoptalentprijs Home 02
 • Onderwijstoptalentprijs Home 03

Update i.v.m. coronacrisis

de OnderwijsTopTalentPrijs  WORDT doorgeschoven naar 2021. 

Het is door de coronacrisis onmogelijk dit jaar de prijs op een goede manier te organiseren. De volgende uitreiking is dan begin oktober 2021 in Amersfoort, Nationale Onderwijsstad. Vragen: kees@nationaleonderwijsweek.nl 

 

 • Home
 • Privacyreglement

Privacyreglement OnderwijsTopTalentPrijs

Algemeen

Elke jaar wordt in Nederland de OnderwijsTopTalentPrijs (OTTP) georganiseerd, een prijs om bijzonder onderwijstalent en door hen ontwikkelde onderwijsprojecten voor het voetlicht te halen. De prijs wordt gecoördineerd door het Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie (hierna te noemen INOP of organisatie). Het INOP is een onafhankelijke stichting, financieel noch organisatorisch gebonden aan andere instellingen of personen. Lerarenopleidingen en hun studenten (hierna ook genoemd kandidaten) kunnen zich via een formulier melden voor deelname aan de OnderwijsTopTalentPrijs en materiaal insturen, digitaal of per post, van een uitgevoerd onderwijsproject.

In dit reglement is vastgelegd hoe het INOP omgaat met de aan haar toevertrouwde gegevens, met welke instanties of personen de gegevens worden gedeeld en waarom, en hoe hiervoor de toestemming van de betrokken kandidaten en opleidingen is geregeld.  

Bij de start van de OnderwijsTopTalentPrijs in mei wordt per mail en per post een  mailing – brief en folder – verstuurd naar de lerarenopleidingen in Nederland. Na de start wordt een of twee keer een herinnering naar de opleidingsinstituten gestuurd per e-mail.

1. De gegevens die de OnderwijsTopTalentPrijs gebruikt, wijze van aanlevering en opslag, termijn van bewaren. 

a. Benodigde gegevens
Voor de organisatie van de OnderwijsTopTalentPrijs heeft het INOP een aantal gegevens nodig van de deelnemende opleidingen en studenten:
Kandidaat: naam,  adres, telefoon, e-mailadres. Opleiding: naam,  adres. Contactpersoon van de opleiding: naam, telefoon, e-mailadres.
Al deze gegevens zijn nodig voor de communicatie met de kandidaat, de deelnemende lerarenopleiding en haar vertegenwoordiger. De gegevens worden niet gebruikt buiten de grenzen van het project OnderwijsTopTalentPrijs, tenzij kandidaat of opleiding daarvoor toestemming hebben gegeven. Het e-mailadres en telefoonnummer van de kandidaat en de vertegenwoordiger van de opleiding is nodig om efficiënt en snel te kunnen communiceren met de betreffende persoon:

 • Toezenden van informatie die nodig is om een inzending te verzorgen
 • Toezenden van een herinnering om deel te nemen en het benodigde projectmateriaal op te sturen
 • Toezenden van informatie over het verloop van de OnderwijsTopTalentPrijs: berichtgeving over genomineerden en niet-genomineerden, uitnodiging voor de prijsuitreikingen

b. Aanlevering en opslag deelnamegegevens
De onder 1a genoemde persoonsgegevens worden door de student of vertegenwoordiger van een lerarenopleiding aangeleverd via een formulier op de website: www.onderwijstoptalentprijs.nl  De gegevens worden niet opgeslagen op de website, maar overgenomen op een Excel-spreadsheet. Deze wordt bewaard op een stand alone-computer van het INOP en gehost op een Europese server (zie ook 5. Beveiliging gegevens).

c. Bewaartermijn
De gegevens van de kandidaat worden bewaard tot en met de afsluiting van de OnderwijsTopTalentPrijs (prijsuitreiking) en vervolgens uit het systeem verwijderd, met uitzondering van beide winnaars. Zij kunnen na het afsluiten van de OTTP nog berichten verwachten van het INOP, o.a. over het overmaken van de geldprijs, het plaatsen van een interview in een vakblad en een uitnodiging voor de jury in het jaar daarop.  De gegevens van de opleidingen en hun vertegenwoordiger worden bewaard door het INOP (zie ook 1b). Zij worden bij een nieuwe OTTP geactualiseerd en gebruikt voor de uitvoering van deze volgende OnderwijsTopTalentPrijs.

2. Projectmateriaal

Om mee te dingen naar de OnderwijsTopTalentPrijs leveren de deelnemende studenten dan wel hun opleidingen  projectmateriaal aan dat beoordeeld kan worden door de diverse jury’s. Dit materiaal – verslagen, weblinks, youtubefilmpjes e.d. – wordt vrijwel altijd digitaal verstuurd. Het digitale materiaal wordt bewaard tot en met de afsluiting van de OnderwijsTopTalentPrijs en vervolgens  uit het systeem verwijderd en onbruikbaar gemaakt.
Per post verstuurd materiaal wordt eveneens bewaard tot de afsluiting van de OnderwijsTopTalentPrijs. Waardevol materiaal wordt in overleg met de inzender geretourneerd. Niet-waardevol materiaal (kopieën) wordt onbruikbaar gemaakt.
Indien het INOP projectmateriaal zou willen bewaren, wordt daartoe toestemming gevraagd aan de betreffende kandidaat.

3. Publicaties en regels omtrent tekst- en beeldmateriaal met persoonskenmerken

Rond de OnderwijsTopTalentPrijs wordt het volgende publiciteitsmateriaal vervaardigd:

a. Persberichten rond start project (aankondiging) en prijsuitreiking.
In de persberichten rond nominaties en prijsuitreikingen worden de contactgegevens van de betreffende opleidingen en prijswinnaars doorgegeven als ‘Noot voor de reactie’ (niet vermeld in het persbericht zelf dus).

b. Programmafolder van de  prijsuitreiking.
In deze folder worden naast het programma de namen vermeld van de genomineerde studenten en hun opleidingsinstituten. Daarbij worden verder geen contactgegevens vermeld.

c. Tekst- en beeldmateriaal website.
Op de website van de OnderwijsTopTalentPrijs wordt tekst- en beeldmateriaal geplaatst van de OnderwijsTopTalentPrijs:

 • Foto/tekst: er wordt een foto geplaatst van elke kandidaat met daarbij een korte omschrijving van het ingezonden project met de naam van de kandidaat en de betreffende lerarenopleiding. Geen vermelding contactgegevens: belangstellenden kunnen contact opnemen met het INOP. Dat zal op zijn beurt indien nodig bellen of mailen met de betreffende kandidaat c.q. opleiding.

De foto’s worden geplaatst om (letterlijk) een gezicht te geven aan de toekomst van het onderwijs.
Voor de plaatsing van de foto wordt toestemming gevraagd aan de kandidaat.

 • Beeldmateriaal: Er wordt geen beeldmateriaal geplaatst van de ingezonden projecten of eventuele betrokken  scholen.

Na de prijsuitreiking worden foto’s en een filmverslag van de uitreiking en het evenement daaromheen geplaatst. Kandidaten en andere aanwezigen kunnen daartegen bezwaar maken (zie ook punt 8).

4. Cookies /IP-adressen

De OnderwijsTopTalentPrijs maakt geen gebruik van cookies. Er wordt geen informatie verzameld en bewaard o.g.v. cookies en IP-adressen.

5. Verstrekking persoonsgegevens aan derden 

Het INOP verstrekt geen persoons- en schoolgegevens aan personen of bedrijven buiten de OnderwijsTopTalentPrijs -organisatie, tenzij: 

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift; 
 • de betreffende kandidaat daarvoor toestemming heeft gegeven. 

Het INOP verstrekt geen persoons- en schoolgegevens aan organisaties die samenwerken binnen het project OnderwijsTopTalentPrijs, tenzij:

 • dat nodig is t.b.v. beoordeling en jurering (zie punt 6) ; 
 • de betreffende kandidaat daarvoor toestemming heeft gegeven. 

6. Beoordeling en jurering

De inzendingen voor de OnderwijsTopTalentPrijs worden beoordeeld door specialisten van SLO (Enschede) en Cito (Arnhem). Daartoe hebben zij enkele weken toegang tot het ingezonden materiaal. Deze organisaties hebben geheimhoudingsplicht en gebruiken de aan hen toevertrouwde gegevens niet voor eigen doeleinden, tenzij de betreffende scholen daar toestemming voor hebben gegeven.
Alle inzendingen worden vervolgens beoordeeld door een jury met jaarlijks wisselende juryleden. Zij hebben toegang tot het ingezonden materiaal, voor zover dat nodig is voor de jurering. Ook zij hebben geheimhoudingsplicht en gebruiken de aan hen toevertrouwde gegevens niet voor eigen doeleinden, tenzij de betreffende scholen daar toestemming voor hebben gegeven.

7. Beveiliging gegevens

Alle persoonsgegevens worden door de OnderwijsTopTalentPrijs beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging: 

 • De INOP-medewerkers aan de organisatie van de OnderwijsTopTalentPrijs  hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle t.b.v. de OnderwijsTopTalentPrijs verstrekte persoonsgegevens
 • De OnderwijsTopTalentPrijs heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

8. Uw rechten als kandidaat of vertegenwoordiger van lerarenopleiding

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel; 
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad; 
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van de door u aangeleverde  gegevens te verzetten. 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per e-mail bij op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aangeven. U ontvangt binnen één week na ontvangst van uw verzoek bericht van het INOP.

Heeft u een (andere) opmerking, vraag of suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met het INOP opnemen. 

Uiteraard zal de organisatie van de OnderwijsTopTalentPrijs ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan. 

Privacyreglement OnderwijsTopTalentPrijs versie mei 2018